POLITYKA PRYWATNOŚCI PLUSMED

Polityka prywatności i plików cookies
PLUSMED Sp. z o.o.


§ 1

Postanowienia wstępne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników oraz plików cookies na stronie internetowej www.plusmed.org.pl. Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest PLUSMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 29/8, NIP 7010994454.

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszej Polityce pojęcia mają znaczenie określone poniżej: Administrator – PLUSMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 29/8, NIP 7010994454 Strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.plusmed.org.pl Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, w których Administrator informuje o usługach, towarach, wydarzeniach i innych sprawach istotnych z punktu widzenia Administratora i/lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni, RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 30 sierpnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).

§ 3

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych PLUSMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 29/8, NIP 7010994454.
2. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak danych, które Administrator oznacza jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania umowy, osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.
4. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe, następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych.
5. Administrator zbiera i przetwarza tylko te dane, które poda sam Użytkownik, za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies (o czym mowa w § 11 niniejszej Polityki) oraz danych logowania (o czym mowa w pkt 6 poniżej).
6. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na Stronie internetowej, zbierania danych demograficznych czy personalizacji zawartości Strony w celu jej ulepszenia. Dane te nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.
7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) zawarcia umowy, wykonania zawartej umowy czy realizacji usługi, przesłania oferty na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
b) kontaktu telefonicznego/mailowego w sprawach związanych z realizacją zamówienia / usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
e) prowadzenia marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych towarów lub usług lub towarów lub usług podmiotów trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), na podstawie Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych (zgoda) i ustawy Prawo telekomunikacyjne (zgoda), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
f) tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
g) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
h) analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
i) zarządzania Stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
j) badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
k) zamieszczenia przez Użytkownika opinii i komentarzy o zakupionych towarach i usługach świadczonych przez Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
l) wysyłki newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego), na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy);
m) doskonalenia jakości oferowanych usług i zarządzania kontaktem z Użytkownikiem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
n) w celu obsługi fanpage pod nazwą Poradnia Plusmed i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
o) w celu obsługi instagrama pod nazwą Poradnia Plusmed i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
p) w celu kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach internetowych oraz kierowania remarketingu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) polegający na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową),
q) przechowywania komentarzy na Stronie internetowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
8. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora:
a) przez okres realizacji umowy i obowiązków wynikających z zawartej umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez Użytkowników,
b) przez okres prowadzenia rozmów/uzgodnień poprzedzających zawarcie umowy – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
c) przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa,
d) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
e) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; jednakże po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
f) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności danych — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla celów analitycznych czy statystycznych, wykorzystania plików cookies i administrowania Stroną internetową,
g) przez okres maksymalnie 3 lat liczonych od czasu wypisania się Użytkownika z newslettera lub od czasu niepodjęcia przez niego jakiejkolwiek aktywności - w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
9. Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:
a) prawo dostępu do swoich danych,
b) prawo do przenoszenia swoich danych,
c) prawo poprawiania swoich danych,
d) prawo sprostowania swoich danych,
e) prawo usunięcia swoich danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
f) prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna Użytkownik, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych,
i) prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa. Uprawnienia powyższe nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: biuro@plusmed.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres miejsca wykonywania działalności, wskazując zakres swoich żądań. Administrator udzieli odpowiedzi nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.
10. Jeżeli Administrator podejmuje określone działania i przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik może w każdej chwili zgodę taką cofnąć, co będzie skutkować zaprzestaniem takich działań przez Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich – państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a to w związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług, np. Facebook, Google, itp Administrator podaje, że dane osobowe przekazywane do państw trzecich będą przekazywane wyłącznie takim odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, a w szczególności:
a) podmiotom w państwach trzecich, w odniesieniu do których to państw została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej o odpowiednim stopniu ochrony danych w tym państwie,
b) podmiotom, które stosują standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską,
c) podmiotom, które stosują wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, co do których Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie im danych osobowych.
12. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione przez Administratora z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami Administratora. Administrator przetwarza dane Użytkownika przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa i mających na celu przede wszystkim właściwe zabezpieczenie tych danych przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych.
13. Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników. Powierzenie przetwarzania danych nie wymaga zgody Użytkownika. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.
14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.
15. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, wywołujących skutki prawe wobec Użytkownika lub w podobny sposób istotnie wpływających na Użytkownika.
16. W ramach Strony internetowej i stosowanych urządzeń śledzących, dane Użytkownika mogą być profilowane. Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.
17. Administrator nie zbiera danych osobowych dzieci. Użytkownik powinien mieć ukończone 18 lat, w innym wypadku nie powinien korzystać ze Strony internetowej. Administrator jest uprawniony podjąć starania by zweryfikować czy Użytkownik spełnia wymóg dotyczący wieku, o którym mowa powyżej.

§ 4

Kontakt z Administratorem

1. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem drogą elektroniczną, w tym z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie internetowej.
2. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz inne dane podane przez Użytkownika w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora w celu kontaktu z Użytkownikiem.
3. Po zakończeniu kontaktu, podane przez Użytkownika dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Okres przechowywania tych danych nie będzie dłuższy niż terminy przedawnienia roszczeń przewidziane przepisami prawa.

§ 5

Pliki cookies

1. Strona internetowa Administratora korzysta z plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie jej pod kątem potrzeb Użytkowników.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, smartfonie, podczas korzystania ze Sklepu internetowego. Mogą to być cookies własne oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych).
3. Pliki cookies wykorzystywane są do dopasowania zawartości Strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika (przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę), do logowania i utrzymywania sesji Użytkownika oraz do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
4. Pliki cookies podmiotów trzecich podlegają ich własnej polityce prywatności. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług.
5. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą jednak dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
7. Niezależnie od ustawień dotyczących plików cookies, o których mowa w ust. 7 powyżej, podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik musi zaznaczyć czy wyraża zgodę na cookies, czy takiej zgody nie wyraża. Brak zgody uniemożliwia korzystanie z plików cookies. Zgoda lub brak zgody na pliki cookies są archiwizowane przez Administratora dla celów dowodowych.
8. Administrator informuje, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony internetowej, uniemożliwić lub trudnić jej funkcjonowanie czy korzystanie z niej.
9. Pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez okres trwający do końca dostępności strony w internecie.
10. Dane mogą/nie mogą być przekazywane do podmiotów trzecich, w tym spoza Unii Europejskiej.

§ 12

Logi serwera

1. Każde korzystanie ze Strony internetowej zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas korzystania, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
2. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
3. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
4. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, a przyczyną takich zmian mogą być w szczególności rozwój technologii internetowej, zmiany w obowiązujących przepisach prawnych czy rozwój strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora.
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z aktualną Polityką.
3. Administrator w treści niniejszego dokumentu podaje datę publikacji Polityki oraz każdorazowo datę jej ostatniej aktualizacji.
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki należy kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail:biuro@plusmed.org.pl

Data publikacji Polityki Prywatności i plików cookies: 2021.10.01
Data ostatniej aktualizacji: 2021.10.01

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Imię

E-mail

Telefon

Miasto placówki

Temat

Tutaj wpisz swoją wiadomość.

Dziękujemy za przesłanie!

Strzegomska 204A/U16, 54-432 Wrocław

biuro@plusmed.org.pl

(+48) 71 307 18 70

Strzegomska 204A/U16, 54-432 Wrocław

biuro@plusmed.org.pl

(+48) 71 307 18 70

Kaprów 19/15, 80-316 Gdańsk

biuro@plusmed.org.pl

(+48) 58 380 04 91

Kaprów 19/15, 80-316 Gdańsk

biuro@plusmed.org.pl

(+48) 58 380 04 91